1. Door het Feit zelf van zijn bestelling, erkent de koper uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan de alge­mene verkoopsvoorwaarden hieronder
  2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor kwaliteitsgebreken of kwaliteitsachteruitgang na aflevering van de producten. De koper heeft het recht de kwaliteit bij aflevering of overname te keuren, elk recht van reclame vervalt indien de koper niet binnen de 6 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk heeft gereclameerd.
  3. De koper dient de goederen volgens de voorschriften op de verpakking in ononderbroken koeling te bewaren. De verkoper is niet verplicht tot enigerlei vorm van schadevergoeding ontstaan door onzorgvuldige bewaring.
  4. Indien zich door oorzaken van extreme aard sterke stijging van de grondstoffen en/of de productie­ kosten voordoen, is de verkoper gerechtigd deze prijsstijgingen evenredig door te berekenen aan de koper.
  5. Voor zover levertijden zijn overeengekomen, zullen deze naar beste vermogen worden In geval van overmacht is de firma GRAND SERVICE gerechtigd de levertijden te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is en zonder verplichtingen tot schadevergoeding. Als over­ macht wordt o.m. beschouwd: oorlog, mobilisatie, oproer, overstroming, brand, werkstaking, uitsluit­ing, machinebreuk, storing in bedrijf of energievoorziening, requisitie van voorwaarden, grondstoffen, hulpstoffen enz. belemmering in het verkeer, in- en uitvoerbelemmeringen en regeringsmaatregelen.
  6. Al onze Facturen zijn contant betaalbaar in ons bureau te Blankenberge of door storting op ons bank­ rekeningnummer BE26 0015 7366 3029.
  7. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een Factuur op de vervaldag volgt een herinnering, en wordt tevens 5 EUR aan administratiekosten Dan wordt het volledige bedrag van de schulden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk eisbaar en wordt ter vergoeding van renteverlies een intrest aangerekend tegen de rentevoet van de Nationale Bank verhoogd met 2% met een globale minimumintrest van 15%. De berekening van de intrest zal per periode van 14 dagen geschieden. Elke conventionele schadevergoeding o.a. wegens personeels- en administratiekosten, inflatie en/of muntontwaarding, uitbetaling van commissie en/of lonen, belemmering voor de ontreddering van zijn financieel beheer enz. doet alle onbetaalde vervallen bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling Forfaitair en onververminderd verhoogd worden met een bedrag conventioneel vastge­legd op 20% van de verschuldigde sommen met een minimum van 150 EUR.
  8. Elke vertraging van betaling voor om het even welke reden, geeft ons het recht het verkoopscontract te vernietigen en de onmiddellijke betaling te eisen van elke gedane levering, zelfs wanneer de vervaldagen reeds bepaald
  9. In geval van geschil is enkel de rechtbank van de plaats waar onze maatschappelijke zetel is, De betalingsmodaliteiten en de plaats van levering hebben hierop geen enkele invloed.
  10. GPDR en Privacy: Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Sandra Stragier uit Blankenberge. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons be­ zorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

© Grand Service BVBA
Brugse Steenweg 142, 8370 Blankenberge

Deze website werd met trots gemaakt door De Formatie